Thu, 07 / 2022 6:08 pm | helios

Tạp Chí Giáp Dục xin gửi đến bạn đáp án đề thi môn Ngoại Ngữ – Đề thi THPT Quốc Gia năm 2022, mời các bạn tham khảo bài viết nhé!

Đáp án đề thi môn Ngoại Ngữ – Đề thi THPT Quốc Gia năm 2022

Mã đề 401

1.C 2.D 3.A 4.D 5.D 6.C 7.D 8.B 9.C 10.A
11.C 12.B 13.C 14.D 15.A 16.A 17.A 18.B 19.B 20.D
21.D 22.B 23.B 24.B 25.D 26.B 27.A 28.B 29.C 30.D
31.C 32.B 33.A 34.D 35.A 36.A 37.D 38.A 39.D 40.D
41.D 42.A 43.A 44.A 45.D 46.A 47.B 48.B 49.A 50.D

Mã đề 402

1.B 2.D 3.C 4.A 5.A 6.D 7.A 8.A 9.D 10.B
11.D 12.D 13.C 14.B 15.C 16.B 17.A 18.B 19.C 20.D
21.D 22.A 23. 24.A 25.D 26.A 27.D 28.B 29.B 30.A
31.D 32.B 33.C 34.A 35.A 36.C 37.B 38.C 39.B 40.A
41.C 42.C 43.A 44.B 45.C 46.B 47.A 48.B 49.D 50.A

Mã đề 403

1.C 2.C 3.B 4.A 5.B 6.D 7.C 8.A 9.B 10.A
11.D 12.B 13.C 14.C 15.C 16.D 17.D 18.D 19.C 20.B
21.C 22.C 23.D 24.B 25.D 26.D 27.B 28.C 29.B 30.C
31.C 32.B 33.D 34.B 35.C 36.B 37.B 38.D 39.D 40.D
41.D 42.B 43.D 44.D 45.C 46.A 47.A 48.D 49.D 50.D

Mã đề 404

1.B 2.D 3.C 4.A 5.A 6.D 7.A 8.A 9.D 10.B
11.D 12.C 13.C 14.B 15.C 16.B 17.A 18.B 19.C 20.B
21.A 22.A 23.C 24.A 25.C 26.D 27.D 28.D 29.C 30.B
31.D 32.A 33.A 34.B 35.A 36.B 37.C 38.A 39.A 40.B
41.D 42.C 43.B 44.C 45.C 46.A 47.C 48.A 49.B 50.C

Mã đề 405

1. A 2.D 3.D 4.B 5.A 6.C 7. A 8. B 9. D 10.C
11.B 12.C 13.C 14.C 15.D 16.A 17.D 18.C 19.B 20.B
21.B 22.D 23.B 24.D 25.C 26.D 27.B 28.D 29.D 30.A
31.D 32.D 33.C 34.D 35.C 36.B 37.D 38.A 39.A 40.D
41.C 42.C 43.C 44.D 45.A 46.C 47.A 48.C 49.B 50.B

Mã đề 406

1.C 2.A 3.A 4.C 5.C 6.C 7.A 8.C 9.D 10.B
11.D 12.C 13.B 14.B 15.A 16.B 17.D 18.C 19.B 20.D
21.A 22.A 23.D 24.A 25.D 26.B 27.C 28.B 29.C 30.C
31.D 32.C 33.A 34.D 35.B 36.A 37.A 38.D 39.B 40.C
41.A 42.C 43.B 44.D 45.B 46.C 47.D 48.A 49.C 50.A

Mã đề 407

1.D 2.B 3.C 4.A 5.A 6.A 7.D 8.C 9.A 10.A
11.C 12.D 13.A 14.B 15.C 16.A 17.B 18.C 19.A 20.B
21.C 22.D 23.A 24.A 25.B 26.B 27.B 28.D 29.A 30.D
31.C 32.C 33.B 34.B 35.B 36.C 37.C 38.D 39.B 40.C
41.D 42.D 43.C 44.D 45.D 46.A 47.B 48.B 49.D 50.D

Mã đề 408

1. D 2.A 3.D 4.C 5.D 6.D 7. B 8. B 9. A 10.C
11.D 12.B 13.C 14.A 15.B 16.A 17.A 18.A 19.B 20.A
21.C 22.C 23.D 24.A 25.B 26.C 27.C 28.A 29.A 30.B
31.C 32.B 33.A 34.C 35.C 36.B 37.C 38.C 39.A 40.A
41.C 42.C 43.C 44.B 45.A 46.C 47.C 48.A 49.B 50.B

Mã đề 409

1.A 2.B 3.A 4.B 5.C 6.D 7.C 8.C 9.D 10.B
11.A 12.D 13.D 14.A 15.D 16.B 17.B 18.D 19.A 20.A
21.D 22.C 23.D 24.C 25.B 26.D 27.B 28.A 29.A 30.C
31.B 32.B 33.D 34.C 35.D 36.C 37.C 38.D 39.B 40.A
41.B 42.B 43.C 44.A 45.C 46.A 47.C 48.D 49.A 50.B

Mã đề 410

1.C 2.B 3.D 4.A 5.D 6.A 7.D 8.B 9.A 10.C
11.D 12.C 13.B 14.D 15.D 16.D 17.C 18.B 19.B 20.D
21.A 22.B 23.B 24.C 25.B 26.D 27.B 28.D 29.B 30.C
31.D 32.C 33.C 34.C 35.B 36.D 37.A 38.C 39.D 40.D
41.D 42.A 43.C 44.A 45.A 46.B 47.B 48.A 49.C 50.C

Mã đề 411

1.A 2.A 3.D 4.D 5.C 6.C 7.A 8.A 9.C 10.A
11.C 12.C 13.D 14.B 15.A 16.A 17.D 18.D 19.C 20.B
21.A 22.C 23.D 24.B 25.B 26.A 27.C 28.A 29.B 30.C
31.C 32.C 33.B 34.D 35.D 36.D 37.B 38.B 39.B 40.D
41.D 42.D 43.C 44.C 45.D 46.B 47.B 48.C 49.B 50.D

Mã đề 412

1.D 2.C 3.C 4.C 5.A 6.B 7.A 8.A 9.A 10.B
11.B 12.B 13.A 14.C 15.A 16.C 17.B 18.A 19.D 20.C
21.D 22.C 23.D 24.D 25.A 26.D 27.A 28.D 29.D 30.D
31.D 32.C 33.C 34.A 35.D 36.C 37.D 38.A 39.C 40.C
41.D 42.A 43.A 44.D 45.A 46.A 47.C 48.C 49.D 50.D

Mã đề 413

1.D 2.D 3.C 4.A 5.D 6.B 7.B 8.C 9.C 10.A
11.B 12.D 13.D 14.B 15.D 16.C 17.D 18.A 19.D 20.B
21.D 22.A 23.B 24.A 25.A 26.D 27.A 28.D 29.A 30.B
31.B 32.D 33.B 34.A 35.D 36.A 37.D 38.D 39.A 40.B
41.D 42.D 43.A 44.B 45.B 46.A 47.C 48.A 49.B 50.B

Mã đề 414

1.C 2.A 3.D 4.B 5.C 6.D 7.A 8.C 9.D 10.B
11.B 12.C 13.B 14.C 15.D 16.B 17.D 18.B 19.D 20.A
21.C 22.D 23.B 24.D 25.B 26.A 27.C 28.A 29.D 30.A
31.D 32.C 33.D 34.A 35.C 36.B 37C. 38.D 39.C 40.A
41.A 42.A 43.D 44.A 45.B 46.D 47.B 48.A 49.D 50.B

Mã đề 415

1. C 2. B 3. C 4. B 5. D 6. C 7. B 8. C 9. C 10. C
11. D 12. A 13. D 14. A 15. A 16. D 17. A 18. C 19. C 20. D
21. B 22. C 23. B 24.B 25.D 26. D 27. A 28. B 29. D 30. B
31. B 32. C 33. D 34. A 35. D 36. B 37. B 38. D 39. B 40. D
41. B 42. B 43. C 44. D 45. A 46. B 47. B 48. C 49. C 50. D

Mã đề 416

1.C 2.A 3.D 4.A 5.A 6.B 7.A 8.D 9.A 10.C
11.A 12.D 13.C 14.B 15.C 16.B 17.B 18.A 19.C 20.B
21.A 22.D 23.C 24.D 25.D 26.D 27.C 28.C 29.D 30.A
31.C 32.C 33.B 34.C 35.C 36.D 37.D 38.A 39.D 40.B
41.B 42.C 43.A 44.B 45.B 46.D 47.B 48.D 49.A 50.B

Mã đề 417

1. A 2.B 3.D 4.B 5.B 6.D 7.C 8.D 9.D 10.B
11.A 12.D 13.B 14.D 15.A 16.B 17.C 18.A 19.A 20.D
21.C 22.D 23.A 24.C 25.A 26.B 27.B 28.A 29.C 30.C
31.D 32.B 33.B 34.D 35.D 36.C 37.A 38.B 39.A 40.A
41.A 42.C 43.C 44.A 45.C 46.B 47.A 48.B 49.C 50.C

Mã đề 418

1. B 2.D 3.C 4.A 5.B 6.D 7.C 8.B 9.C 10.D
11.D 12.D 13. A 14.D 15.A 16.D 17.D 18.B 19.A 20.D
21.B 22.D 23.B 24.A 25.B 26.C 27.C 28.D 29.C 30.B
31.D 32.C 33.A 34.B 35.A 36.C 37.D 38.C 39.A 40.B
41.A 42.C 43.B 44.B 45.A 46.C 47.C 48.B 49.A 50.A

Mã đề 419

1.B 2.A 3.A 4.B 5.D 6.B 7.A 8.A 9.D 10.B
11.C 12.B 13.C 14.C 15.C 16.D 17.D 18.D 19.C 20.A
21D. 22.B 23.C 24.A 25.D 26.C 27.D 28.C 29.C 30.B
31.C 32.D 33.C 34.B 35.B 36.D 37.A 38.C 39.C 40.D
41.C 42.C 43.B 44.A 45.B 46.A 47.A 48.C 49.A 50.B

Mã đề 420

1. C 2.B 3.A 4.C 5.A 6.A 7.A 8.D 9.A 10.B
11.B 12.B 13.A 14.B 15. 16.A 17.A 18.D 19.D 20.C
21.D 22.D 23.C 24.C 25.A 26.C 27.B 28.B 29.C 30.C
31.B 32.C 33.B 34.B 35.C 36.B 37.B 38.A 39.C 40.C
41.A 42.B 43.A 44.A 45.A 46.C 47.A 48.C 49.B 50.C

Mã đề 421

1. D 2. A 3. A 4. C 5. C 6. B 7. A 8. B 9. A 10. C
11. C 12. A 13. A 14. D 15. B 16. C 17. A 18. D 19. B 20. D
21. B 22. A 23. C 24. C 25. B 26. B 27. C 28. B 29. D 30. D
31. C 32. B 33. D 34. D 35. C 36. C 37. D 38. B 39. D 40. D
41. B 42. C 43. C 44. D 45. B 46. D 47. D 48. A 49. C 50. A

Mã đề 422

1.C 2.B 3.B 4.C 5.D 6.B 7.D 8.A 9.A 10.D
11.A 12.D 13.A 14.C 15.A 16.A 17.C 18.A 19.C 20.A
21.C 22.A 23.C 24.A 25.C 26.D 27.C 28.A 29.D 30.C
31.A 32.C 33.D 34.D 35.A 36.D 37.A 38.D 39.C 40.C
41.C 42.C 43.C 44.D 45.C 46.D 47.A 48.D 49.D 50.B

Mã đề 423

1.D 2.D 3.B 4.A 5.C 6.A 7.D 8.B 9.B 10.B
11.C 12.D 13.C 14.D 15.D 16.C 17.B 18.A 19.B 20.A
21.C 22.D 23.D 24.C 25.C 26.B 27.B 28.D 29.A 30.B
31.D 32.B 33.B 34.B 35.C 36.C 37.D 38.B 39.A 40.C
41.B 42.C 43.C 44.A 45.D 46.A 47.D 48.A 49.B 50.B

Mã đề 424

1.C 2.D 3.B 4.C 5.D 6.B 7.D 8.A 9.A 10.D
11.A 12.D 13.A 14.C 15.A 16.A 17.C 18.A 19.C 20.A
21.C 22.A 23.C 24.D 25.C 26.A 27.D 28.C 29.D 30.C
31.A 32.C 33.D 34.D 35.A 36.D 37.C 38.D 39.C 40.C
41.C 42.D 43.C 44.D 45.A 46.D 47.D 48.D 49.A 50.B

Tham khảo thêm:

Đáp án đề thi THPT Quốc Gia môn Ngữ văn năm 2022

Đề thi và đáp án môn Toán – Đề thi THPT Quốc Gia năm 2022

Đáp án đề thi môn Vật Lý – Đề thi THPT Quốc Gia năm 2022

Đáp án đề thi môn Hóa Học – Đề thi THPT Quốc Gia năm 2022

Đáp án đề thi môn Sinh Học – Đề thi THPT Quốc Gia năm 2022

Đáp án đề thi môn Lịch Sử – Đề thi THPT Quốc Gia năm 2022

Đáp án đề thi môn Địa Lý – Đề thi THPT Quốc Gia năm 2022

Đáp án đề thi môn Giáo Dục Công Dân – Đề thi THPT Quốc Gia năm 2022

Bài viết cùng chuyên mục